Schelle, 22 december 2023

 

Beste ouders.

Jullie weten dat we in de week van 4 tot en met 7 december via een doorlichting een inspectieteam van het onderwijs over de vloer hebben gekregen. Vanuit het standpunt ‘Samen School Maken’ informeren wij u graag hoe dit is verlopen.

 

Eerst en vooral melden wij met fierheid dat we een gunstig advies hebben gekregen.

 

Vanuit de bevraging voor ouders en voor onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn geen noemenswaardige werkpunten naar boven gekomen. Een signaal dat jullie ouders en onze leerlingen een goed gevoel bij onze schoolwerking hebben.

 

De inspecteurs gaven mee dat we vanaf de nieuwe start (schooljaar 2018-2019: directeurswissel, nieuwe zorgcoördinatoren, nieuwe beleidsondersteuners en vernieuwd leerkrachtenteam … we vergeten hier niet dat de corona de werking van het onderwijs parten heeft gespeeld) zeer goed bezig zijn en al enorm vele facetten van goed onderwijs verwezenlijkt hebben. Maar we zijn er nog niet en hier waren en zijn we ons terdege van bewust. Voor het ganse team was deze evaluatie dan zeker welgekomen … de vorige officiële doorlichting dateerde immers al van het schooljaar 2012-2013. We waren dus zeer benieuwd naar onze sterke punten maar vooral naar onze werkpunten!

 

Voor onze kleuterwerking kregen we vanwege de inspecteurs een zeer goede evaluatie. De inspectie sprak van: “We zagen een hecht team, we hebben een goed gevoel bij de werking kleuterschool (groepen per leeftijd), we merken op dat de leerkrachten goed op elkaar afgestemd zijn, goed samenwerken en dat er een goede doorlopende lijn in de kleuterschool is.”

 

Voor onze lagere school kregen we vanwege de inspecteurs ook een zeer goede evaluatie. De inspectie sprak van: “We kregen op korte tijd een heel mooi beeld van de lagere school, we stimuleren het team om op deze weg verder te gaan, we zien een sterk team met leerkrachten met elk hun eigen eigenschappen maar met elk hun eigen kwaliteiten en het team hanteert een goede gestructureerde werking.”

 

Uiteraard had de inspectie ook oog voor onze werkpunten en groeimarges! In grote lijnen komt het er op neer dat we sterker moeten inzetten op papierwerk. We doen de dingen wel op de werkvloer maar moeten dit concreter en uitgebreider op papier zetten. We moeten nog doordachter de onderwijsresultaten van onze school analyseren en uitschrijven in een beleidsplan ‘Gelijke OnderwijsKansen’. De kwaliteit van ons onderwijs is goed maar kan nog sterker ingevuld worden. Het schoolteam zelf zal hier dan tijdens de komende schooljaren mee aan de slag gaan. Het inspectieteam heeft er ook alle vertrouwen in dat we dit gaan verwezenlijken. In het schooljaar 2020-2021 deden we een vrijwillige online doorlichting waarin onze sterke punten maar ook groeikansen gemeld werden. De inspectie was verheugd te mogen constateren dat we sindsdien de inhouden van de groeimarges hadden omgezet naar sterke punten.

 

Sta me toe om onderstaande woorden, geschreven door één van de inspecteurs, even met u te mogen delen:

 

“Mijn collega en ikzelf blikken terug op een boeiende en intense doorlichting. We mochten kennismaken met een geëngageerd en gemotiveerd school- en beleidsteam! We hopen dat jullie n.a.v. deze doorlichting ondertussen de tijd hebben kunnen nemen om jullie indrukken en belevingen te laten landen. We willen jullie dan ook als team bedanken voor de openheid, de constructieve samenwerking en kritische reflecties tijdens deze doorlichting. Nogmaals bedankt voor jullie warme ontvangst en ontzettend veel succes met de verdere schoolontwikkeling!” 

 

Ook ons schoolbestuur wenst graag onderstaande inhoud met jullie te delen:

“De doorlichting is een bevestiging van ons aanvoelen dat er achter onze nieuwe directeur een geëngageerd schoolteam staat, waar kinderen centraal staan, waar ieder kind zich kan ontplooien met al zijn talenten.

We zijn ervan overtuigd dat het schoolteam hun leerlingen trachten op te tillen naar een hoger niveau, steeds met respect van ieders kunnen.

Als schoolbestuur kunnen we enkel zeggen: proficiat met het behaalde resultaat op de doorlichting en ga aan de slag met de aangebrachte werkpunten.

Dit gaat jullie zeker helpen met nog beter school maken voor iedereen!

Een welgemeende dank aan het schoolteam voor jullie onvoorwaardelijke inzet en engagement, om elke dag opnieuw het beste van jullie zelf te geven voor onze kinderen. ”

 

‘Samen School Maken’ doen we met het schoolteam niet alleen! Dit doen we samen met onze leerlingen, jullie ouders en onze inrichtende macht. Wij willen jullie bedanken voor het vertrouwen in onze school en voor de fijne samenwerking.

Blijf jullie oogappels, jullie kinderen, stimuleren om hun best op school te doen en respect te tonen voor het schoolteam en de schoolaccommodatie. Vanuit de inspectie kregen we de tip om de lat hoog genoeg te blijven leggen. We proberen elk kind naar eigen vermogen te laten ontwikkelen maar moeten wel de te behalen onderwijsnormen respecteren. Samen met jullie zijn we de voorbije dagen in de media met de onderwijsproblematiek geconfronteerd geweest. We zijn dan ook benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van het onderwijs door de overheid. Ondertussen doen wij verder waar we goed in zijn en wat onze job is, namelijk onze kinderen onderwijzen op de klasvloer en dat het papierwerk dan soms wat achterwege blijft of later in orde gemaakt wordt, nemen we er dan maar bij. We haasten ons langzaam.

Als slot geven we nog deze woorden uit de mond van één van de inspecteurs mee: “De kinderen in De Klim hebben of krijgen vleugels in jullie school!” Dit overtuigt ons om het ingeslagen pad inzake onderwijs in GBS De Klim verder te bewandelen.

 

Vriendelijke groeten en vrolijke eindejaarsfeesten gewenst!

Vanwege

Het schoolteam

GBS De Klim